Fuji Servo Smart Operation

ฟังก์ชั่น Fuji Servo Smart Operation

Fuji Servo Smart Operation

 

 

อีกหนึ่งฟังก์ชั่นที่ Servo ALPHA 5 Smart ใช้งานได้ก็คือมีอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Servo Smart Operation อาจจะเรียกว่า Kebad ก็ได้แบรนด์ Fuji ชอบทำออกมาเสริมการใช้งาน โดยตัว Servo Smart Operation ตัวนี้มีความน่าสนใจที่การทำงานคล้ายๆ กับ Keypad Inverter ทำหน้าที่ สามารถ Test run ในการเขียน / แก้ไข / คำสั่งหน้างาน On site ได้ หรือ copy parametor กลับมาแก้ไขที่บ้านก่อนนำไปอัพโหลดลง Servo Amplifier

 

Fuji Servo Smart Operation

รูปแบบการต่อใช้งาน Fuji Servo Amplifier ALPHA 5 Smart
รูปแบบการต่อใช้งาน Fuji Servo Amplifier ALPHA 5 Smart