แบบฟอร์มขอใบเสนอราคานี้ จะถูกส่งถึงฝ่ายขายและมีผู้ติดตามงานให้จนสิ้นสุดการซื้อขาย